Katalog usługodawców - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Katalog usługodawców

Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

ŚZPP Lewiatan prowadzi działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Oferuje przedsiębiorcom usługi rozwojowe i doradcze w szerokim zakresie: od wsparcia merytorycznego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez dedykowane usługi doradcze oraz wszelkiego rodzaju wsparcie w prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na branżę. Instytucja aktywnie włącza się w życie Konfederacji Lewiatan, skutecznie działa wspólnie z Konfederacją i 21 pozostałymi związkami regionalnymi Lewiatana dla poprawy sytuacji pracodawców i uzyskuje wpływ na procesy gospodarcze zachodzące w kraju oraz Europie. ŚZPP Lewiatan jest podmiotem posiadającym zespół pracowników etatowych oraz ekspertów doświadczonych w realizacji usług doradczych dla mikro, małych, średnich, jak i dużych podmiotów działających na terenie regionu i kraju.

Miejscowość: Dąbrowa-Osiedle
There is no translation available.

Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ  stanowi klaster branżowy skupiający ponad 70 podmiotów z branży sanatoryjno-uzdrowiskowej, hoteli SPA&Wellness, gabinetów odnowy biologicznej, fizjoterapii, usług rekreacyjnych, biur podróży, uczelnie itp. Powołanie i działalność Izby stanowi oddolną inicjatywę i jest efektem współpracy środowiska przedsiębiorców oraz animatorów inteligentnej specjalizacji w regionie.

Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Podstawowym celem fundacji jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej i innych krajów, zwłaszcza w zakresie wsparcia ich rozwoju technologicznego i technicznego, optymalizacji procesów produkcji i zarządczych. Najmocniejszą stroną fundacji jest zespół ekspertów, doświadczonych w realizacji usług doradczych, w tym: finansowych, inwestycyjnych, analitycznych, restrukturyzacyjnych, prawnych. Zespół fundacji tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu biznesu, w tym z tytułami doktora nauk ekonomicznych i humanistycznych. Ponadto, doświadczenie zespołu, jak też zakres tematyczny działalności ekspertów wypełnia tematy związane z reorganizacją firm i produkcji, restrukturyzacją kosztów, optymalizacją procesów zarządczych, wsparciem eksportu czy społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Miejscowość: Białystok
There is no translation available.

Misją Polskiego Instytutu Innowacji i Transferu Technologii S.A. jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacji i realizację usług doradczych w różnych obszarach biznesowych. Działania koncentrują się przede wszystkim na promocji wykorzystania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP. PIITT S.A. skupia wielu ekspertów z różnych obszarów biznesowych, dzięki czemu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk biznesowych działających w środowisku gospodarki opartej na wiedzy.

Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach współpracuje z podmiotami gospodarczymi w regionie w obszarach spójnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami (RIS3) oraz Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. UJK jest członkiem 5 konsorcjów w ramach inteligentnych specjalizacji, jedyna uczelnią uniwersytecką i od 1969 stwarza możliwości  harmonijnego rozwoju różnorodnych dyscyplin naukowych, pełniąc funkcję centrum wiedzy i kompetencji w regionie. W latach 2012-2019 podpisana ilość umów na realizację doradztwa i prac B+R dla podmiotów zewnętrznych wynosi 152 sztuki, na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł.
 
Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią nowoczesną, która dysponuje ponad 70 laboratoriami wyposażonymi w wysokiej jakości aparaturę badawczą oraz ponad 300 ekspertami z wielu dziedzin, co umożliwia świadczenie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług dla przemysłu. Ponadto Politechnika  Świętokrzyska współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu, w tym m.in. Staropolską Izbą Przemysłowo–Handlową, Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

OFERTA USŁUGODAWCY - INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W ZAKRESIE ŚWIADZCENIA USŁUG DORADCZYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Miejscowość: Końskie
There is no translation available.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) jest organizacją pozarządową założoną w 1995 roku. Swoją ofertę dedykujemy dla: przedsiębiorców, osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy, osób pracujących oraz wolontariuszy. Siedziba główna Stowarzyszenia mieści się w Końskich natomiast biura na obszarze woj. świętokrzyskiego znajdują się m.in. w Kielcach, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach.

Do pobrania:

OFERTA USŁUGODAWCY - INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Miejscowość: Starachowice
There is no translation available.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach świadczy usługi z zakresu: szkolenia, doradztwa, proinnowacyjne, informacyjne, opracowywania projektów, usług  finansowych (Fundusz Poręczeniowy FUNDSTAR, Fundusz Pożyczkowy FUNDSTAR 2),  archiwizacji dokumentacji, wynajmu ( lokali biurowych, hal, wynajem sal szkoleniowych, wynajem pokoi gościnnych), prowadzenie biura rachunkowego, prowadzenie  biura wirtualnego, szkolenia dla firm poprzez Bazę Usług Rozwojowych, badań w Laboratorium Biomasy,  Biogazu i  Biopaliw. Silna pozycja ARR na rynku Instytucji Otoczenia Biznesu to w dużej mierze zasługa wysoko wyspecjalizowanej kadrze. Specjalistyczna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie są podstawą długofalowych, partnerskich relacji z klientami.

Do pobrania:

OFERTA USŁUGODAWCY - INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"